Reforma në administratën publike

Një administratë publike e aftë dhe eficente është e rëndësishme për të përmirësuar cilësinë e qeverisjes si dhe të shërbimeve që përftohen nga qytetarët.

read more
Biznesi dhe të drejtat e njeriut

Parimet e Kombeve të Bashkuara mbi biznesin dhe të drejtat e njeriut mund të ndihmojnë Shqipërinë dhe shoqëritë tregtare që veprojnë në Shqipëri.

read more
Shteti i së drejtës dhe aksesi në drejtësi

Shteti i të drejtës është në qendër të të gjitha aktiviteteve të Lex Ferenda. Ne punojmë që shteti i së drejtës të jetë parimi kryesor i qeverisjes.

read more
Reforma në drejtësi

Ekspertët e Lex Ferendës kanë luajtur një rol aktiv gjatë reformës në drejtësi nëpërmjet pjesëmarrjes në grupet e punës dhe komenteve të projektligjeve.

read more
E drejta mjedisore dhe e energjisë
E drejta mjedisore dhe e energjisë Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë shoqërohet me kosto të rritura mbi gjendjen e mjedisit. Shumicën e herëve, kostot e degradimit të mjedisit ndjehen nga grupe që nuk arrijnë të gëzojnë një nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit. Për shembull, kostot e strategjisë aktuale (ose mungesës së) për hidrocentralet e read more
how can we help you?

Contact us or drop by our office anytime.