Kam dëgjuar që Bashkia po miraton vendimin e ri për taksat dhe tarifat vendore. Megjithatë, unë nuk kam asnjë informacion mbi përmbajtjen e draft vendimit dhe më e rëndësishmja, sa taksa duhet të paguaj. Si duhet të veproj?

Ligji për për veteqeverisjen vendore garanton të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes nga Bashkia. Në këtë mënyrë, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja duke fillimisht marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Mbledhjet janë të hapura për publikun dhe mund të merrni pjesë sipas rregullave që përcaktohen në rregulloren e Këshillit. Në rastin e miratimit të vendimit të ri për taksat dhe tarifat vendore Këshilli bashkiak përpara shqyrtimit dhe miratimit të këtij akti duhet të zhvillojë seanca këshillimi me bashkësinë. Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e interesit, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e referendumeve vendore.

Gjithashtu, ligji parashikon që çdo qytetar apo grupe që përfaqësojnë komunitetet kanë të drejtë t’u drejtojnë kërkesa, ankesa apo vërejtje organeve të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe kompetenca në juridiksionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Lex Ferenda ka marrë përsipër që të ndihmojë qytetarët e Urës Vajgurore, Përrenjasit, Libohovës dhe Devollit për të ushtruar të drejtat e tyre qytetare në marrjen e vendimeve. Në rast se keni nevojë për ndihmë dhe këshillim ligjor se si mund të ushtroni të drejtat tuaja gjatë marrjes së vendimeve nga Bashkia juaj na shkruani në adresën info@lexferenda.al

Si mund të paraqes një kërkesë për informacion në Bashki?

Në çdo Bashki ka një Koordinator për të drejtën e informimit i cili koordinon transparencën e institucionit si dhe një program transparence. Ju mund t’i drejtoheni atij, me anë të një kërkese ku përcaktoni informacionin të cilin kërkoni të merrni dhe ta dorëzoni atë dorazi ose me anë të postës. Informacioni publik duhet tju vihet në dispozicion brenda 10 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.

Nuk kam marrë pjesë në asnjë seancë këshillimi në Bashkinë e zonës time. Mund të më jepni një informacion për çfarë organizohen këto seanca?

Përpara se Këshilli Bashkia të marrë vendime, duhet që të zhvillojë konsultime me komunitetin dhe çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë pasi këto takime janë të hapura. Konsultime të tilla organizohen në rastet kur hartohet buxheti i bashkisë tuaj, kur Bashkia vendos për taksat dhe tatimet, për ndihmën ekonomike, për investimet në infrastrukturëen e zonës tuaj etj. Gjatë këtyre takimeve, ju jo vetëm mund të merrni informacion mbi këto çështje por edhe mund të ndikoni në marrjen e vendimeve nga Bashkia juaj.

Si mund të vihem në dijeni se ka një mbledhje të këshillit bashkiak? Nuk e kam idenë kur organizohen këto mbledhje që të mund të marr pjesë.

Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin për njoftimin dhe konsultimin publik, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin publik. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda territorit të njësisë vendore dhe në media të aksesueshme në njësinë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.

Kam paraqitur një kërkesë për informacion në bashki. Çfarë të bëj sepse nuk kam marrë përgjigje?

Çdo qytetar ka të drejtë t’i drejtojë kërkesë për informacion organit të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe kompetenca në juridiksionin e saj dhe organi i vetëqeverisjes vendore është i detyruar të marri në shqyrtim kërkesën dhe të kthejë përgjigje brenda afateve të përcaktuara me ligj. Në rastin e kërkesës për informacion, ky afat është 10 ditë, bazuar në ligjin “Për të drejtën e informimit”. Nëse ky afat ka kaluar, ju mund t’i drejtoheni me një ankesë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave Administrative.

A mund të kem akses në vendimet e bashkisë time?

Të gjitha organet e vetëqeverisjes vendore duhet të garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre, sipas ligjit. Çdo akt i tyre publikohet në faqen zyrtare të internetit të njësisë vendore si dhe afishohet në vendet e caktuara nga njësia për njoftimet publike.

A janë të gjitha mbledhjet e këshillit të bashkisë të hapura për qytetarët?

Mbledhjet e këshillit të bashkisë janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Ka vetëm një rast përjashtiomor, kur me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të këshillit  bashkiak, këto mbledhje mund të vendosen të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.

Si zhvillohet këshillimi me publikun?

Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e interesit, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e referendumeve vendore.

how can we help you?

Contact us or drop by our office anytime.

see our gallery

Na shkruani

Në rast se keni nevojë për ndihmë dhe këshillim ligjor se si mund të ushtroni të drejtat tuaja gjatë marrjes së vendimeve nga Bashkia juaj na shkruani në adresën info@lexferenda.al