Kam dëgjuar që Bashkia po miraton vendimin e ri për taksat dhe tarifat vendore. Megjithatë, unë nuk kam asnjë informacion mbi përmbajtjen e draft vendimit dhe më e rëndësishmja, sa taksa duhet të paguaj. Si duhet të veproj?

Ligji për për veteqeverisjen vendore garanton të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes nga Bashkia. Në këtë mënyrë, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja duke fillimisht marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Mbledhjet janë të hapura për publikun dhe mund të merrni pjesë sipas rregullave që përcaktohen në rregulloren e Këshillit. Në rastin e miratimit të vendimit të ri për taksat dhe tarifat vendore Këshilli bashkiak përpara shqyrtimit dhe miratimit të këtij akti duhet të zhvillojë seanca këshillimi me bashkësinë. Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e interesit, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e referendumeve vendore.

Gjithashtu, ligji parashikon që çdo qytetar apo grupe që përfaqësojnë komunitetet kanë të drejtë t’u drejtojnë kërkesa, ankesa apo vërejtje organeve të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe kompetenca në juridiksionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Lex Ferenda ka marrë përsipër që të ndihmojë qytetarët e Urës Vajgurore, Përrenjasit, Libohovës dhe Devollit për të ushtruar të drejtat e tyre qytetare në marrjen e vendimeve. Në rast se keni nevojë për ndihmë dhe këshillim ligjor se si mund të ushtroni të drejtat tuaja gjatë marrjes së vendimeve nga Bashkia juaj na shkruani në adresën info@lexferenda.al

Si mund të paraqes një kërkesë për informacion në Bashki?

Në çdo Bashki ka një Koordinator për të drejtën e informimit i cili koordinon transparencën e institucionit si dhe një program transparence. Ju mund t’i drejtoheni atij, me anë të një kërkese ku përcaktoni informacionin të cilin kërkoni të merrni dhe ta dorëzoni atë dorazi ose me anë të postës. Informacioni publik duhet tju vihet në dispozicion brenda 10 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës.

Nuk kam marrë pjesë në asnjë seancë këshillimi në Bashkinë e zonës time. Mund të më jepni një informacion për çfarë organizohen këto seanca?

Përpara se Këshilli Bashkia të marrë vendime, duhet që të zhvillojë konsultime me komunitetin dhe çdo qytetar ka të drejtë të marrë pjesë pasi këto takime janë të hapura. Konsultime të tilla organizohen në rastet kur hartohet buxheti i bashkisë tuaj, kur Bashkia vendos për taksat dhe tatimet, për ndihmën ekonomike, për investimet në infrastrukturëen e zonës tuaj etj. Gjatë këtyre takimeve, ju jo vetëm mund të merrni informacion mbi këto çështje por edhe mund të ndikoni në marrjen e vendimeve nga Bashkia juaj.

Si mund të vihem në dijeni se ka një mbledhje të këshillit bashkiak? Nuk e kam idenë kur organizohen këto mbledhje që të mund të marr pjesë.

Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin për njoftimin dhe konsultimin publik, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin publik. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda territorit të njësisë vendore dhe në media të aksesueshme në njësinë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.

Kam paraqitur një kërkesë për informacion në bashki. Çfarë të bëj sepse nuk kam marrë përgjigje?

Çdo qytetar ka të drejtë t’i drejtojë kërkesë për informacion organit të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe kompetenca në juridiksionin e saj dhe organi i vetëqeverisjes vendore është i detyruar të marri në shqyrtim kërkesën dhe të kthejë përgjigje brenda afateve të përcaktuara me ligj. Në rastin e kërkesës për informacion, ky afat është 10 ditë, bazuar në ligjin “Për të drejtën e informimit”. Nëse ky afat ka kaluar, ju mund t’i drejtoheni me një ankesë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave Administrative.

A mund të kem akses në vendimet e bashkisë time?

Të gjitha organet e vetëqeverisjes vendore duhet të garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre, sipas ligjit. Çdo akt i tyre publikohet në faqen zyrtare të internetit të njësisë vendore si dhe afishohet në vendet e caktuara nga njësia për njoftimet publike.

A janë të gjitha mbledhjet e këshillit të bashkisë të hapura për qytetarët?

Mbledhjet e këshillit të bashkisë janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Ka vetëm një rast përjashtiomor, kur me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të këshillit  bashkiak, këto mbledhje mund të vendosen të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.

Si zhvillohet këshillimi me publikun?

Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e interesit, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e referendumeve vendore.

Si mund të ndaloj ndërtimin e kullave dhe privatizimin e parkingjeve?

Instrumentet ligjorë të planifikimit dhe zhvillimit të territorit parashikohen dhe rregullohen nga Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar. Po ky ligj përcakton edhe mjetet e konsultimit dhe informimit publik gjate fazës planifikuese të zhvillimit vendor. Neni 12 pika ç, e ligjit specifikon se Këshillat Bashkiakë kanë përgjegjësinë për të monitoruar respektimin e kuadrit ligjor për pjesëmarrjen dhe shqyrtimin publik të dokumenteve vendorë të planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit, gjatë procesit të hartimit të tyre. Ndërkohë sipas nenit 22 po të ligjit të sipërcituar Kryetari i bashkisë merr vendimin mbi miratimin e planit të detajuar vendor brenda 45 ditëve nga data e paraqitjes për shqyrtim të dokumentacionit të plotë përfundimtar dhe pasi ka informuar dhe kryer takime publike me palët e interesuara. Në rast se ka kundërshtime si më sipër, kryetari organizon takime publike me palët e interesuara, shqyrton vërejtjet ose propozimet përkatëse dhe vlerëson reflektimin e tyre në planin e detajuar vendor. Më veçanërisht neni 24 i ligjit rregullon këshillimet dhe takimin me publikun. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit (Bashkia) organizon një ose më shumë seanca takimi publik dhe këshillimi përpara çdo vendimmarrjeje që ka lidhje me planifikimin, dhe i përsërit ato, sipas nevojës, me qëllim informimin e plotë të palëve të interesuara dhe zgjidhjen e konflikteve. Në këtë mënyrë e drejta juaj për informim dhe pjesëmarrje publike në çdo vendimmarrje të bashkisë është e garantuar që në fazën planifikuese për zhvillimin e territorit, si në planet e përgjithshme ashtu dhe në ato të detajuara vendore. Përsa i përket vendimmarrjes për miratimin e lejeve të ndërtimit, e cila bazohet pikërisht në planet e miratuara dhe konsultuara me publikun, ajo i takon Këshillit Kombëtar të Territorit për ndërtime komplekse dhe Kryetarit të Bashkisë lidhur me aplikimet në territorin administrativ të bashkisë. Megjithatë për ndërtime të caktuara edhe brenda territorit administrativ të bashkisë, KKT merr vendime për leje specifike ndërtimi (psh. Arena Kombëtare në Tiranë si një ndërtim kompleks dhe me karakter kombëtar).

Përveç sa më sipër, edhe ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” parashikon se bashkitë garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre duke publikuar çdo akt zyrtar në faqen zyrtare të internetit të njësisë vendore . Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin e transparencës dhe të miratojë programin e transparencës, duke siguruar akes nga të gjithë, veçanërisht nga shtresat më të varfra të komunitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për të drejtën e informimit (Ligji nr. 119/2014).

Përsa i përket pyetjes suaj për parkimin publik, ju lutem vini re se për këtë çështje Këshilli Bashkiak i Tiranës ka marrë tashmë vendimin nr. 49, datë 11.11.2015 “Për miratimin e kritereve të përcaktimit të zonave të administrimit të parkimit dhe nënzonave të destinuara për parkim, si dhe tarifave të shërbimit të shërbimit të parkimit të administruara nga Bashkia e Tiranës”. Ky vendim është mbështetur në ligjin e vjetër 8652/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. Edhe dispozitat e atij ligji impononin transparencën në vendimmarrje të këshillave bashkiakë.

Jam një aktivist mjedisi dhe tepër aktiv përsa i përket aktivizmit rinor në qytetin e Librazhdit. Do doja të dija sesi mund të ushtroj të drejtat e mia gjatë marrjes së vendimeve nga Bashkia Librazhd.

Qeverisja vendore në Republikën e Shqipërisë ngrihet në bazë të parimit të decentralizimit dhe autonomisë vendore siç parashikohet në nenin 13 të Kushtetutës. Ligji i posaçëm që rregullon në mënyrë të detajuar të gjithë aspektet formale dhe materiale të organizimit dhe funksionimit të qeverisjes vendore është Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” (këtu e më poshtë referuar si ligji). Pikërisht ky ligj trajton dhe rregullon edhe të drejtat e publikut gjatë vendimmarrjes së Këshillave Bashkiakë.

Neni 15 i ligjit parashikon se si rregull bashkitë garantojnë për publikun transparencën e veprimtarisë së tyre duke publikuar çdo akt zyrtar në faqen zyrtare të internetit të njësisë vendore . Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore është e detyruar të caktojë koordinatorin e transparencës dhe të miratojë programin e transparencës, duke siguruar akes nga të gjithë, veçanërisht nga shtresat më të varfra të komunitetit, në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi për të drejtën e informimit (Ligji nr. 119/2014).

Bashkia Librazhd në rastin konkret është e detyruar të garantojë pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes duke caktuar një koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik, në përputhje me dispozitat e ligjit 119/2014 të përmendur më sipër.

Mbledhjet e këshillit të bashkisë

Mbledhjet e këshillit të bashkisë janë të hapura për publikun. Ju jeni i autorizuar të ndiqni mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Njoftimi për mbledhjen e këshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim, brenda territorit të njësisë vendore dhe në media të aksesueshme në njësinë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.

Megjithatë në raste të veçanta, me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të këshillit bashkiak, mbledhjet e këshillit bashkiak mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.

Në çdo rast, Këshilli Bashkiak përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve, zhvillon seanca këshillimi me bashkësinë, të cilat janë të detyrueshme për rastet e mëposhtme:

 1. zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet;
 2. miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;
 3. miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;
 4. vendos për taksat e tarifat vendore, sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi;
 5. miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e interesit publik;

Këshillimi me publikun, në çdo rast, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit, duke përdorur një nga format e nevojshme, si takimet e hapura me banorët e grupet e interesit, takime me specialistë, me institucione të interesuara dhe organizata jofitimprurëse ose nëpërmjet marrjes së nismës për organizimin e referendumeve vendore.

Informimi i publikut në çdo bashki bëhet në përputhje me ligjin për të drejtën e informimit dhe rregullat e përcaktuara nga vetë këshilli përkatës për këtë qëllim.

Si mundeni ta ushtroni të drejtën tuaj për konsultim dhe pjesëmarrje

Çdo qytetar apo grup qe përfaqëson komunitetet ka te drejtë t’u drejtojnë kërkesa, ankesa apo vërejtje organeve të vetëqeverisjes vendore për çështje që lidhen me funksione dhe kompetenca në juridiksionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Bashkitë  janë̈ te detyruara t’i marrin në shqyrtim kërkesat, ankesat apo vërejtjet dhe të kthejnë përgjigje brenda afateve të përcaktuara me ligj.

Çdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar të tij, ose jo më pak se një për qind e banorëve të bashkisë ka të drejtë të paraqesë për vendimmarrje në këshillin bashkiak iniciativa qytetare për çështje që janë brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore (në rastin konkret Bashkisë Librazhd). Mënyra dhe forma e paraqitjes së këtyre iniciativave, procedura e shqyrtimit dhe miratimit të tyre përcaktohet në rregulloren e organizimit dhe funksionimit të këshillit bashkiak.

Propozimet e ardhura në këshill si iniciativë qytetare, kur kanë ndikim financiar në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, shqyrtohen në këshill, sipas rendit të ditës, dhe nuk mund të miratohen pa marrë më parë mendimin e kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Kërkesa për informim sipas ligjit për të drejtën e informimit që vlen për çdo rast, pra edhe për këshillat bashkiakë

Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Kërkesa për informim duhet të përmbajë:

 • emrin dhe mbiemrin e kërkuesit;
 • adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni;
 • përshkrimin e informacionit që kërkohet;
 • formatin në të cilin preferohet informacioni;
 • çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit
 • të kërkuar.

Në rastet kur këshilli  është i paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e kërkesës, ai kontakton menjëherë, por gjithnjë jo më vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës, me kërkuesin për të bërë sqarimet e nevojshme. Në çdo rast, autoriteti publik ndihmon kërkuesin në saktësimin e kërkesës.

Të gjitha kërkesat për informacion trajtohen, si rregull, nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.

 Kërkesat, që lidhen me dokumente të shkruara, trajtohen duke vënë në dispozicion të kërkuesit:

 • një kopje të plotë, në format të njëjtë me atë të përdorur nga autoriteti publik, përveç rasteve të veçanta;
 • një kopje të plotë të informacionit nëpërmjet postës elektronike, kur informacioni gjendet në një formë të tillë ose mund të konvertohet.

Në çdo rast, vendimi i refuzimit për formën e kërkuar jepet me shkrim dhe i arsyetuar.

Administrata e Bashkisë që funksionon si administratë edhe e Këshillit Bashkiak e trajton kërkesën për informim, duke parashtruar informacionin e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm për të cilin referohet kërkesa parashikon ndryshe.

how can we help you?

Contact us or drop by our office anytime.

see our gallery

Na shkruani

Në rast se keni nevojë për ndihmë dhe këshillim ligjor se si mund të ushtroni të drejtat tuaja gjatë marrjes së vendimeve nga Bashkia juaj na shkruani në adresën info@lexferenda.al