Biznesi dhe të drejtat e njeriut

Mbrojtja e të drejtave të njeriut nuk është vetëm detyrë e shtetit; bizneset duhet të luajnë gjithashtu një rol në promovimin e sjelljeve të përgjegjshme të biznesit. Komuniteti i biznesit në Shqipëri ka filluar të kuptojë vlerën e shtuar e të bërit biznes në mënyrë etike. Përveç kësaj, komuniteti i biznesit ka filluar të kuptojë rolin dhe përgjegjësitë që ka në mirëqenien e përgjithshme të shoqërisë shqiptare.

Shqipëria ka kosto pune të ulët, gjë që ka tërhequr shumë kompani në sektorin e tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve, të transferojmë disa segmente të prodhimit të tyre në fabrika në Shqipëri. Ka pasur disa raporte mbi kushtet e këqija të punës në linjat e prodhimit të këpucëve në Evropën Lindore, përfshirë Shqipërinë.

Parimet Udhëzuese të OKB-së mbi Biznesin dhe të Drejtat e Njeriut mund të ndihmojnë Shqipërinë dhe kompanitë që operojnë në Shqipëri për të parandaluar, adresuar dhe korrigjuar shkeljet e të drejtave të njeriut të kryera në operacionet e biznesit. Megjithatë, Shqipëria nuk ka ndërmarrë akoma ndonjë veprim konkret për të zbatuar këto parime.

Ne e kuptojmë rëndësinë që mbrojtja e të drejtave të njeriut ka, jo vetëm në mirëqenien e punëtorëve por dhe në reputacionin e kompanive. Për këtë arsye, kemi si qëllim të jemi nga  promotorët e parë të praktikave më të mira për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nga ana e kompanive shqiptare.

Në Lex Ferenda, ne përpiqemi për të ndihmuar kompanitë shqiptare të kenë sukses dhe ta bëjnë këtë në një mënyrë që është në përputhje me vlerat që promovojnë praktikat e drejta të biznesit. Përveç kësaj, ne mund të ndihmojë kompanitë ndërkombëtare në kryerjen e due diligence mbi punën e partnerëve shqiptarë për të identifikuar, parandaluar dhe zbutur rreziqet që vijnë nga mosrespektimi i të drejtave të të njeriut gjatë operacioneve të biznesit.

how can we help you?

Contact us or drop by our office anytime.

see our gallery